Download: Thị Kiến Cuộc Tử Nạn Chúa Giê Su Táng Xác Và Sống Lại Chuyện Các Thánh Đến Thăm Mồ MP3, MP4

Thị Kiến Cuộc Tử Nạn Chúa Giê-su - Táng Xác Và Sống Lại, Chuyện Các Thánh Đến Thăm Mồ

THị KIếN CUộC Tử NạN CHúA GIê-SU - TáNG XáC Và SốNG LạI, CHUYệN CáC THáNH ĐếN THăM Mồ.mp3

Published 03 February 2018 DOWNLOAD
Thị Kiến Cuộc Tử Nạn Chúa Giê-Su - Cảnh Núi Cây Dầu, Tiệc Ly Và Bị Bắt, Sự Phản Bội Của Giu-đa

THị KIếN CUộC Tử NạN CHúA GIê-SU - CảNH NúI CâY DầU, TIệC LY Và Bị BắT, Sự PHảN BộI CủA GIU-đA.mp3

Published 01 February 2018 DOWNLOAD
Thị Kiến Cuộc Tử Nạn Chúa Giê-su - Cảnh Vác Thánh Giá Và Chết Trên Thập Giá, Những Lời Cuối Cùng

THị KIếN CUộC Tử NạN CHúA GIê-SU - CảNH VáC THáNH GIá Và CHếT TRêN THậP GIá, NHữNG LờI CUốI CùNG.mp3

Published 03 February 2018 DOWNLOAD
Thị Kiến Cuộc Tử Nạn Chúa Giê-su - Chúa Bị Xét Xử Và Kết Án Tử Hình

THị KIếN CUộC Tử NạN CHúA GIê-SU - CHúA Bị XéT Xử Và KếT ÁN Tử HìNH.mp3

Published 02 February 2018 DOWNLOAD
Bài Giảng Về 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu | 12h Trưa - Táng Xác

BàI GIảNG Về 24 GIờ KHổ NạN CủA CHúA GIêSU | 12H TRưA - TáNG XáC.mp3

Published 31 July 2016 DOWNLOAD
Thị kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giesu P1 - Sống đạo thời cuối

THị KIếN CUộC KHổ NạN CủA CHúA GIESU P1 - SốNG đạO THờI CUốI.mp3

Published 27 May 2018 DOWNLOAD
Bài Giảng Về 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu | 6h Sáng - 11h Trưa

BàI GIảNG Về 24 GIờ KHổ NạN CủA CHúA GIêSU | 6H SáNG - 11H TRưA.mp3

Published 31 July 2016 DOWNLOAD
Sống lại sau cuộc tử nạn

SốNG LạI SAU CUộC Tử NạN.mp3

Published 11 April 2020 DOWNLOAD
Audiobook Cuộc Khổ Nạn Đau Thương Của Chúa Giêsu - Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange

AUDIOBOOK CUộC KHổ NạN ĐAU THươNG CủA CHúA GIêSU - GIáM MụC PHụ Tá GIáO PHậN ORANGE.mp3

Published 16 August 2016 DOWNLOAD
17 Đức Chúa Giêsu Sống Lại (Phục Sinh) - Việt sub

17 ĐứC CHúA GIêSU SốNG LạI (PHụC SINH) - VIệT SUB.mp3

Published 05 April 2015 DOWNLOAD
Yêu Mến Chúa Giê-su Thánh Thể (P1)- Đời Sống Thánh Thể Theo Gương Các Thánh

YêU MếN CHúA GIê-SU THáNH THể (P1)- ĐờI SốNG THáNH THể THEO GươNG CáC THáNH.mp3

Published 16 February 2018 DOWNLOAD
Ngắm 15 Sự Thương Khó và Táng Xác Chúa Giêsu !

NGắM 15 Sự THươNG KHó Và TáNG XáC CHúA GIêSU !.mp3

Published 30 March 2018 DOWNLOAD
NGHI THỨC ĐỌC ĐOẠN VÀ TÁNG XÁC ( T6 TUẦN THÁNH 2018)- GX. BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC

NGHI THỨC ĐỌC ĐOẠN VÀ TÁNG XÁC ( T6 TUẦN THÁNH 2018)- GX. BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC.mp3

Published 14 April 2018 DOWNLOAD
Chúa Giêsu đã sống lại như thế nào - Bài giảng của Đức Cha Khảm

CHúA GIêSU đã SốNG LạI NHư THế NàO - BàI GIảNG CủA ĐứC CHA KHảM.mp3

Published 08 April 2018 DOWNLOAD
Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu 39

CUộC KHổ NạN đAU THươNG CủA CHúA GIêSU 39.mp3

Published 31 March 2012 DOWNLOAD
24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU PHẦN 1 ( 5g đến 8g tối thứ 5)

24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU PHẦN 1 ( 5G đếN 8G TốI THứ 5).mp3

Published 16 August 2019 DOWNLOAD
Khôi phục khuôn mặt thiếu niên Hy Lạp 9000 năm

KHôI PHụC KHUôN MặT THIếU NIêN HY LạP 9000 NăM.mp3

Published 04 February 2018 DOWNLOAD
Mặc Khải Về Thánh Lễ - Thông Điệp Từ Chúa Giêsu Và Mẹ Maria | Lời Đức Mẹ Nói Với Chị Catalina Rives

MặC KHảI Về THáNH Lễ - THôNG ĐIệP Từ CHúA GIêSU Và Mẹ MARIA | LờI ĐứC Mẹ NóI VớI CHị CATALINA RIVES.mp3

Published 17 February 2016 DOWNLOAD
Cuộc khổ nạn của Chúa Giê Su Ki Tô

CUộC KHổ NạN CủA CHúA GIê SU KI Tô.mp3

Published 14 May 2017 DOWNLOAD
Bên Lòng Chúa - Những Điều Chúa Muốn, Hãy Đến Cùng Chúa (Phần 1)

BêN LòNG CHúA - NHữNG ĐIềU CHúA MUốN, HãY ĐếN CùNG CHúA (PHầN 1).mp3

Published 06 February 2018 DOWNLOAD